Vi sinh Y học(Dùng cho đào tạo CĐ y học)

Trần Văn Hưng, Ng Thị Đoan Trinh

Giá bìa: 37.000 VNĐ

Mua hàng
Vi sinh vật (Dùng cho đối tượng kỹ thuật viên CĐ xét nghiệm )

Đoàn Thị Nguyện, Trần Hữu Cảnh

Giá bìa: 81.000 VNĐ

Mua hàng
Sinh lý bệnh( Dùng cho đào tạo CĐ y học)

Trần Hữu Phúc, Ng Thái Nghĩa (Đồng chủ biên)

Giá bìa: 34.000 VNĐ

Mua hàng
PP Dạy học trong các trường CĐ & TC Y tế

Nghiêm Xuân Đức

Giá bìa: 60.000 VNĐ

Mua hàng
Phẫu thuật mạch máu - nguyên tắc và kỹ thuật

Đặng Hanh Đệ - Đoàn Quốc Hưng

Giá bìa: 60.000 VNĐ

Mua hàng
Pháp chế dược (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)

PGS.TS Nguyễn Thị Thái Hằng - PGS.TS Lê Viết Hùng

Giá bìa: 88.000 VNĐ

Mua hàng
Trang:1 2 3 4 5 6